REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY WETALK

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.) ustala się niniejszym Regulamin korzystania z Platformy WeTalk zwany dalej Regulaminem.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy WeTalk oraz sposób świadczenia Usług dla Użytkowników za pośrednictwem Platformy WeTalk (zwanej dalej „Platformą”) przez: WeTalk Spółka Cywilna z siedzibą ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz NIP: 6182183296, REGON: 384731789 (zwaną dalej Spółką) w osobach wspólników: Grzegorz Dąbrowski, Bibianna Muszyńska – Czerewkiewicz.
   2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
     1. rodzaj i zakres Usług świadczonych droga elektroniczną,
     2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług oraz zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
     3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
     4. tryb postępowania reklamacyjnego,
     5. zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
   3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Spółkę na stronie internetowej www.wetalk.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
   4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu
   5. Spółka świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
   6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego.
   7. Kontakt ze Spółką może odbywać się:
    1. pocztą, pod adresem: ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz
    2. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Spółki: info@wetalk.pl
    3. telefonicznie, pod numerem telefonu: 62/ 751 19 82
    4. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na Platformie.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

Cennik wykaz Opłat należnych Spółce z tytułu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika
Formularz Formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta, dostępny na
rejestracyjny Platformie
Konsultant osoba pierwszego kontaktu z Użytkownikiem, która dokonuje wstępnej konsultacji celem
przedstawienia Użytkownikowi oferty Usług świadczonych za pomocą Platformy wraz z
wykazem Specjalistów dopasowanych do indywidualnych potrzeb określonych przez
Użytkownika
Konto zbiór zasobów i ustawień w postaci indywidualnie wydzielonej, modyfikowalnej i
chronionej części w ramach Platformy (nazywana indywidualną przestrzenią tekstową lub
wirtualnym gabinetem) umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z Usług drogą
elektroniczną i kontakt ze Specjalistą
Okres wynikający z Cennika okres za jaki Użytkownik ma obowiązek uiścić opłatę z tytułu
rozliczeniowy korzystania z Usług
Opłata Określona w Cenniku opłata za korzystanie przez Użytkownika z Usługi świadczonej za
pomocą Platformy
Pakiet określony w Cenniku zestaw Usług świadczony za pomocą Platformy na rzecz Użytkownika
przez dany Okres rozliczeniowy za określoną Opłatą
Platforma Serwis internetowy należący do WeTalk s.c., umieszczony na stronie www.wetalk.pl w
ramach którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników
Polityka załączony do Regulaminu dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i
Prywatności przetwarzania danych osobowych Użytkownika korzystającego z Usług
Rejestracja jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta na Platformie przez Użytkownika na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie
Specjalista osoba posiadająca wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe uprawniające do
wykonywania Usług
Świadczenie wykonanie Usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez
Usług drogą przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za
elektroniczną pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest
w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne
Umowa porozumienie zawarte między Spółka a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest
możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych za pomocą Platformy na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
Usługa aktywność świadczona drogą elektroniczną przez Specjalistę na rzecz Użytkownika w
oparciu o niniejszy Regulamin
Spółka WeTalk Spółka Cywilna z siedzibą ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz NIP: 6182183296,
REGON: 384731789 w osobach wspólników: Grzegorz Dąbrowski, Bibianna Muszyńska –
Czerewkiewicz
Użytkownik osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, która posiada Konto i korzysta z Usług
Regulamin Niniejszy dokument
 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
   1. Spółka świadczy za pomocą Platformy Usługi w postaci odpłatnego dostępu do porad Specjalistów z zakresu: psychologii, psychoterapii, seksuologii, coachingu poprzez możliwości kontaktu ze Specjalistą za pośrednictwem:
    • formularza informacyjnego,
    • wymiany wiadomości tekstowych,
    • wymiany wiadomości głosowych,
    • wideorozmowy na żywo ze Specjalistą.
  1. Porady Specjalistów świadczone są zgodnie z ich wykształceniem, doświadczeniem oraz aktualną wiedzą, sumiennie i rzetelnie.
  2. Usługa wykonywana jest w jednorazowo lub świadczona okresowo, w okresie wybranym przez Użytkownika z proponowanych Pakietów.
   1. Za pośrednictwem Platformy nie jest świadczona działalność lecznicza, nie są udzielane świadczenia zdrowotne, nie dokonuje się promocji zdrowia ani realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
 1. Usługi nie mogą być traktowane jako alternatywa lub zastąpienie porady medycznej, procesu diagnozy lub programu leczenia jakichkolwiek dolegliwości.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPÓŁKA

 1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest:
   1. urządzenie umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Platformy
   2. połączenie z siecią Internet
   3. zainstalowanie przeglądarki internetowej:
    • Chrome
    • Safari
    • Internet Explorer
    • Firefox
   4. włączona obsługa Cookies, JavaScript
  1. W przypadku urządzeń mobilnych warunkiem świadczenia Usługi jest zainstalowane oprogramowanie iOS 8 lub nowsze lub Android 4 lub nowszej.
  2. Spółka nie jest dostawcą Internetu. W celu korzystania z Internetu Użytkownik powinien uzyskać dostęp do usług korzystania z Internetu we własnym zakresie.
  3. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.
  4. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Platformy.
  5. Koszty połączenia z Platformą ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą Rejestracji Użytkownika na Platformie oraz dokonania przez Użytkownika zapłaty Opłaty za wybrana Usługę. Za datę zapłaty Opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.
 2. Rejestracja na Platformie polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, wypełnienia oświadczenia o pełnoletności lub w przypadku osób małoletnich załączenia zgody przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej na korzystanie z Platformy oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (imienia i/lub nazwiska albo pseudonimu), adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
 4. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu następuje poprzez zaakceptowanie przez Użytkownika odpowiedniego przycisku wyboru widniejącego przy Regulaminie.
 5. Spółka po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, oświadczenia o pełnoletności lub w przypadku osób małoletnich załączenia zgody przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej na korzystanie z Platformy, oświadczenia o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje założenia Konta dla Użytkownika: na podany przez

Użytkownika adres e-mail wysłany zostaje mail aktywacyjny. Aktywacja Konta następuje poprzez zaakceptowanie linku aktywacyjnego, do momentu zaakceptowania przez Użytkownika maila aktywacyjnego Konto pozostaje nieaktywne.

 1. Korzystać z Usług mogą jedynie osoby posiadające aktywne Konto.
 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 3. Usługa zaczyna być realizowana niezwłocznie po aktywowaniu Konta przez Użytkownika oraz po uiszczeniu Opłaty. Za datę zapłaty Opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.
 4. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta za pomocą loginu, który podał w Formularzu rejestracyjnym, adresu e-mail oraz samodzielnie utworzonego hasła.
 5. Z Platformy nie mogą korzystać ani uzyskiwać do nich dostępu osoby poniżej 13 roku życia. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą korzystać z Platformy za uprzednio za zgodą przedstawiciela ustawowego – formularz zgody dostępny na Platformie.
 6. Użytkownik ma obowiązek nie ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim hasła dostępu do swojego Konta; w przypadku naruszenia tego obowiązku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Platformy. W razie otrzymania przez Spółkę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika Spółka może uniemożliwić dostęp do tych danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 8. Spółka może odmówić utworzenia Konta, a także zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa (nick) lub adres mailowy istnieje już w systemie Platformy lub jeśli Spółka poweźmie uzasadnioną obawę, zawiadomienie czy wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobro osób trzecich lub uzasadnione interesy Spółki.
 9. W ramach zawartej umowy Spółka może przesyłać Użytkownikowi ankiety w celu podwyższenia poziomu satysfakcji z Platformy. Wzięcie udziału w Ankiecie jest dobrowolne.
 10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 11. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana w dowolnym czasie przez każdą ze stron, z zastrzeżeniem, iż rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu rozliczeniowego, w którym zostało złożone oświadczenie.
 12. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy przesyła się do drugiej strony na podany adres e-mail (Użytkownik), adres siedziby lub e-mail podany w I pkt. 7 b) Regulaminu (Spółka)
 13. Użytkownik może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone Spółce w sposób podany w I pkt. 7a) b) d) Regulaminu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Użytkownik ponosi koszty Opłaty jeśli żądał wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia.
 14. Spółka ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
  2. umieszczania przez Użytkownika w Koncie treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Spółki
  3. wykorzystywanie Platformy przez Użytkownika niezgodnie z jej przeznaczeniem
  4. usunięcia przez Użytkownika adresu e-mail, z którym powiązane było Konto
 15. 0 rozwiązaniu umowy Spółka informuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od chwili rozwiązania umowy, na adres e-mail powiązany z Kontem.
 16. Umowa automatycznie wygasa w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 1 roku.

VI. SPECJALIŚCI

 1. Specjalista posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania Usług.
 2. Specjalista wykonuje Usługi w okresie swojej dostępności na Platformie, bez zbędnej zwłoki.
 3. Okres dostępności Specjalisty na Platformie jest wskazany na profilu Specjalisty umieszczonym na Platformie (dni i godziny).
 4. Specjalista będzie, z odpowiednim wyprzedzeniem lub jeśli nie było to możliwe niezwłocznie z chwilą kiedy jest to możliwe informował Użytkowników o wszelkich okolicznościach powodujących niemożność pozostawania w dyspozycji Użytkowników, w tym o przerwie w świadczeniu Usługi.
 5. Użytkownik powinien zawsze zasięgać porady odpowiednio wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w celu diagnozy, leczenia oraz uzyskiwania wiedzy, jakie leki oraz forma leczenia jest dla niego odpowiednia. Świadczenie Usługi nie zastępuje konsultacji medycznych lub leczenia szpitalnego.
  1. Specjalista świadczy Usługi nie znając stanu zdrowia Użytkownika, bez wiedzy o funkcjonowaniu organizmu Użytkownika lub o historii ewentualnej choroby Użytkownika w związku z wszelkie kwestie dotyczące stanu zdrowia Użytkownik powinien każdorazowo konsultować osobiście z odpowiednio wykwalifikowaną osobą. Korzystanie z Usługi nie zwalnia Użytkownika z obowiązku podejmowania wszelkich decyzji dotyczących swojego stanu zdrowia na podstawie porady i diagnozy udzielonej mu osobiście przez wykwalifikowaną osobę.
 6. Jeżeli Użytkownik ma przekonanie, że na skutek stosowania Informacji stan jego zdrowia lub jakość życia uległy lub mogą ulec pogorszeniu, powinien niezwłocznie skorzystać z porady wykwalifikowanej osoby, a nawet lekarza. Nigdy nie należy bagatelizować, unikać ani przekładać uzyskania porady, diagnozy lub jakiejkolwiek innej pomocy od wykwalifikowanej osoby, w szczególności z powodu Informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji WeTalk.

VII. ODPŁATNOŚĆ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest po uiszczeniu Opłaty.
 2. Rodzaj i wysokość Opłaty za dana Usługę, okres rozliczeniowy danej Opłaty oraz termin płatności danej Opłaty określony jest w Cenniku. Cennik umieszczony jest na Platformie, a dostęp do jego treści nie wymaga Rejestracji Użytkownika.
 3. Opłata wyrażona jest w cenie brutto i zawiera wszystkie podatki.
 4. Opłatę uiszcza się za pomocą płatności internetowej lub za pomocą serwisu PayU.
 5. Użytkownik jest zobowiązany uiszczać Opłatę za kolejne Okresy rozliczeniowe z góry; rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego skutkuje automatycznym pobraniem Opłaty za rozpoczęty okres rozliczeniowy.
 6. Spółka jest uprawniona do dokonywania zmian Cennika, co nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ani zmiany Regulaminu.
 7. Zmiana Cennika wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia przez Spółkę informacji o zmianie Cennika na Platformie.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu, w tym Załącznika nr 1 do Regulaminu – Polityka Prywatności.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług.
 2. Reklamacje należy składać w sposób wskazany w I pkt. 7 a) b) d) Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   • dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej (imię, nazwisko, login, adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym)
   • wskazanie przyczyn reklamacji, z podaniem daty zdarzenia i opisu sytuacji.
 4. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w § 9 pkt. 3 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 5. Spółka rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu ponownemu rozpatrzeniu.
  1. NEWSLETTER
 8. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Spółkę na rzecz Użytkownika, który wyrazi na to zgodę.
 9. Subskrypcja Newslettera następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza dostępnego na Platformie , po podaniu przez Użytkownika adresu e-mail i uaktywnieniu przycisku „SUBSKRYBUJ”.
 10. Aktywowanie przycisku „SUBSKRYBUJ”, jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 11. Umowa o świadczenie usługi Newslettera może być w każdej chwili rozwiązana poprzez wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji Newslettera na adres info@wetalk.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim.
 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn niezależnych od Spółki. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Spółki Spółka ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Platformy, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Platformy, o którym mowa powyżej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Spółki.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmian na Platformie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Spółkę w sposób podany w I pkt. 7 a) b) d) niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona powyżej uznaje się, że Użytkownik zaakceptował nowy Regulamin w całości. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz umowy o świadczenie usługi Newslettera w trybie natychmiastowy z chwilą uzyskania informacji o braku akceptacji.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Cennik

Załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu

CENNIK

Pakiet STANDARDOWY – 276,00 PLN/miesiąc Wymiana wiadomości tekstowych i głosowych. Specjalista odpowiada 5 dni w tygodniu w dni robocze.

———————————————————————————————————————–

Pakiet OPTYMALNY – 316,00 PLN/miesiąc

Wymiana wiadomości tekstowych i głosowych oraz sesja wideo.

Specjalista odpowiada 5 dni w tygodniu w dni robocze. 1 sesja (30 minut) na żywo / miesiąc

———————————————————————————————————————–

Pakiet INTENSYWNY – 436,00 PLN/miesiąc

Wymiana wiadomości tekstowych i głosowych oraz sesje wideo.

Specjalista odpowiada 5 dni w tygodniu w dni robocze. 3 sesje (30 minut) na żywo / miesiąc

———————————————————————————————————————–

Tydzień próbny – 69,00 PLN/ tydzień

Wymiana wiadomości tekstowych i głosowych.

Specjalista odpowiada 5 dni w tygodniu.

———————————————————————————————————————–

Rozmowa Wideo – 50,00 PLN/ 30 minut rozmowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy jedynie w przypadku gdy nie rozpoczęto korzystania z usługi)

– Adresat:

WeTalk Spółka Cywilna z siedzibą ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz NIP: 6182183296, REGON:

384731789 (zwaną dalej Spółką) w osobach wspólników: Grzegorz Dąbrowski, Bibianna Muszyńska

– Czerewkiewicz Email: info@wetalk.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

–Data zawarcia umowy

–Imię i nazwisko konsumenta

– Nickname

–Adres konsumenta

–Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data